Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2015

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ TΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ»


 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
TΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΜΚΕ»
----------------------------------
Στην Αθήνα, σήμερα την 29 Ιουλίου του έτους 2014, οι εδώ συμβαλλόμενοι:

1. Σοφία Χίντζιου του Κωνσταντίνου κάτοικος Ηλιούπολης,
2. Αθανάσιος Καλαμίδας του Θεοδώρου, κάτοικος,
3. Λυκούργος Παπαϊωάννου του Ιωάννου, κάτοικος,
4. Δημήτριος Κοντογιάννης του Γεωργίου, ,
5. Κωνσταντίνος Κοντογιάννης του Γεωργίου, ,
6. Κωνσταντίνος Καλέντης του Αριστομένη, ,
7. Άννα Παπαϊωάννου Γεωργακοπούλου, του Γεωργίου,.συμφώνησαν να συστήσουν αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία  κατά το άρθρο 784 του Αστικού Κώδικα, ενώ ταυτόχρονα η εταιρεία αυτή αποτελεί και Μη Κυβερνητική Οργάνωση (M.K.O.) σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2731/99 και τη λοιπή νομοθεσία που διέπει ή θα διέπει τις Μ.Κ.Ο.. Οι ως άνω συμβαλλόμενοι, οι οποίοι θα καλούνται εφεξής «εταίροι» συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

Άρθρο 1ο
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με διακριτικό τίτλο «FEDERATION OF OLYMPIA».

Άρθρο 2ο
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Βύρωνα, στο γραφεία επί της οδού Φρυγίας 46β και δύναται να μεταβάλλεται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού της. Με απόφαση των μελών της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν παραρτήματα και σε άλλα διαμερίσματα της χώρας και σε Ευρωπαϊκές χώρες.

Άρθρο 3ο
ΣΚΟΠΟΣ

Η αστική εταιρεία η οποία συστήνεται δια του παρόντος έχει σκοπό μη κερδοσκοπικό, ιδίως την εν γένει προαγωγή και διάδοση του Ολυμπιακού ιδεώδους, σύμφωνα με τις αρχές του Ολυμπιακού Πνεύματος όπως αυτό διαμορφώθηκε κατά την οργάνωση και διεξαγωγή των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων στην Ολυμπία.

          Ειδικότερα, η Εταιρεία στοχεύει στην προώθηση του Ολυμπιακού Ιδεώδους ως πρότυπου:

- Για τη συμφιλίωση των λαών και την καταπολέμηση των εν γένει διακρίσεων τόσο σε πανελλαδικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.
- Για την επίτευξη της οικουμενικής ισότητας, ανεξαρτήτως φυλής, φύλου, γλώσσας και  θρησκείας.
- Για την κατανόηση των πολιτισμικών διαφορών.
- Για την υπεράσπιση της ελευθερίας του λόγου και της δημοκρατίας σε μια ισότιμη και ευνομούμενη κοινωνία.
- Για την ενοποίηση των πόλεων και χωριών που ορίζουν την αρχαία Ολυμπιακή διαδρομή (ο δρόμος του Φωτός και της Εκεχειρίας), στο πλαίσιο της Ολυμπιακής Συμπολιτείας, χάριν της επιτυχίας των κοινών προσπαθειών,
- Για την αδελφοποίηση και συνεργασία όλων των πόλεων στις οποίες έχουν τελεσθεί Ολυμπιακοί Αγώνες στην αρχαιότητα και στη σύγχρονη εποχή.
- Για την προστασία της Ολυμπιακής αφής, του τελετουργικού και την απαραίτητη σύνδεση της με ό,τι Ολυμπιακό.
- Για την καλλιέργεια σχέσεων επικοινωνίας και αλληλεγγύης μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών μέσω του αθλητισμού.
- Για τη διάσωση και την διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ήλιδας και της Ολυμπίας, την προστασία του περιβάλλοντος της Ολυμπιακής διαδρομής της Ήλιδας και της Ολυμπίας, την  ανάπτυξη και διάδοση των γραμμάτων και των τεχνών που έχουν επίκεντρο τον ολυμπισμό και το ολυμπιακό ιδεώδες, τη δημιουργία, εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων ανθρωπιστικής δράσης, την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και εν γένει δράσης που διέπεται από φιλανθρωπικά συναισθήματα.
- Για την ενίσχυση του Ολυμπιακού εθελοντισμού σε παγκόσμιο επίπεδο.
- Για την ενίσχυση της άποψης περί συμβολικής επιστροφής των Ολυμπιακών αγώνων στην γενέτειρα τους Ολυμπία.
- Για την προσέγγιση ατόμων με ειδικές ανάγκες γενικότερα και ειδικά κατά την διάρκεια των Παραολυμπιακών Αγώνων.
- Για την αδελφοποίηση, συνεργασία και ανάδειξη όλων των αρχαίων ελληνικών πόλεων που ήταν πατρίδες ολυμπιονικών.
- Για την ενίσχυση της ολυμπιακής εκεχειρίας και την ανάληψη σχετικών πρωτοβουλιών.
- Για την εκπαίδευση νέων σε σχολεία και γενικότερα σε ιδρύματα σε σχέση με τα ολυμπιακά ιδεώδη.
- Για την έκδοση και πώληση βιβλίων και εντύπων (περιοδικών, μελετών, μονογραφιών, δοκιμίων, λευκωμάτων, φωτογραφιών κλπ.) σχετικά με τα ολυμπιακά ιδεώδη στα ελληνικά καθώς και σε ξένες γλώσσες.   
- Για τη συνεργασία με Δήμους και κυβερνητικούς-κρατικούς οργανισμούς ώστε να προωθηθούν κοινά προγράμματα στους παραπάνω τομείς.
- Για τη δημιουργία πολιτιστικών κέντρων, λαογραφικών μουσείων, ξενώνων και κατασκηνώσεων ώστε να προωθηθούν πολιτιστικά γεγονότα και Συνέδρια στη γενέθλια γη των Ολυμπιακών Αγώνων.
- Για την διοργάνωση εκθέσεων τέχνης και πολισμού, παρουσίασης βιβλίων και ανθρώπων των γραμμάτων και της τέχνης.
- Για την αναζήτηση υλικοτεχνικών υποδομών από Δημόσιους Φορείς και Κοινωνικούς Εταίρους. Η συμμετοχή της εταιρείας, μόνη της ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, σε ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα και  σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα που στοχεύουν στην προώθηση του Ολυμπιακού Ιδεώδους.
- Για την ανάληψη διεθνούς πρωτοβουλίας και συνεργασιών με άλλους αξιόπιστους φορείς όπως Μ.Κ.Ο., Ο.Τ.Α., Πανεπιστημιακά Δίκτυα, Συνεταιρισμούς, Επιμελητήρια κλπ., με στόχο την ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης για τη μείωση της φτώχειας και της υστέρησης ομάδων πληθυσμού, καθώς και για την πρόσβαση των ομάδων αυτών στην κοινωνία της γνώσης.
- Για την παροχή από την Εταιρεία υπηρεσιών υποστηρικτικού χαρακτήρα που στοχεύουν στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
- Για την ανάληψη πρωτοβουλιών υλοποίησης προγραμμάτων πολιτιστικών ανταλλαγών, επιμορφωτικών ταξιδιών και ανταλλαγής νέων και αντίστοιχων ανταλλαγών με συλλογικές οργανώσεις που προωθούν κοινωνικούς στόχους.
- Για την ανάπτυξη των ανθρώπινων δικτύων και των θεσμών αλληλεγγύης με στόχο την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω σκοπών, η εταιρεία μπορεί:

          - Να προβαίνει στην διοργάνωση πολιτιστικών και πολιτισμικών εκδηλώσεων, διαλέξεων και συνεδρίων, τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο εξωτερικό, με δημοσιεύσεις και εκδόσεις, με τη συνεργασία διακεκριμένων προσωπικοτήτων των γραμμάτων, των επιστημών, της τέχνης και του πολιτισμού, Ελλήνων και ξένων, οι οποίοι διακρίνονται με το έργο τους διεθνώς για το κύρος, την αξιοπιστία, αλλά και την αγάπη τους για την Ελλάδα και τα Ολυμπιακά Ιδεώδη ειδικότερα και γενικά με την ανάπτυξη κάθε θεμιτής πρωτοβουλίας, η οποία κατατείνει στην εξυπηρέτηση των σκοπών της. Προς τούτο θα αξιοποιηθεί κάθε υλικοτεχνική και στελεχιακή υποδομή που θα είναι στη διάθεση της εταιρείας, η οποία θα πρέπει να μεριμνά διαρκώς και να επιδιώκει πάντα τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών της με κάθε νόμιμο και θεμιτό τρόπο.

- Να προβαίνει στην διοργάνωση διαγωνισμών, εκδηλώσεων,  κλπ. για να τιμά και να βραβεύει σε ειδικές τελετές προσωπικότητες από όλο τον κόσμο, οι οποίες διακρίνονται όχι μόνον για τη συμβολή τους στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών, αλλά και γενικότερα για την προσήλωσή τους στην προσπάθεια ανάδειξης του Ολυμπιακού Ιδεώδους, όπως αυτό εκπορεύεται από τους αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα. Στα πλαίσια των ως άνω διαγωνισμών, εκδηλώσεων κλπ., η εταιρεία δύναται να κατασκευάζει περίπτερα από όλα τα κράτη που μετέχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες, σε ένα τμήμα της οδού των Ολυμπιονικών, με την μορφή Αρχαίων Ιερών, όπου θα καταγράφονται τα ονόματα των Ολυμπιονικών κάθε χώρας και θα εκτίθενται προσωπικά τους αντικείμενα.

- Να οργανώνει μελετητικές και ερευνητικές ομάδες, τόσο στον κοινοτικό χώρο, όσο και στον ευρύτερο ευρωπαϊκό.

- Να συνεργάζεται και να προωθεί ανθρώπους της τέχνης και των γραμμάτων σε σχέση με το Ολυμπιακό Ιδεώδες και τον Ολυμπιακό πολιτισμό με εκδόσεις, εκθέσεις, συμπόσια.

- Να δημιουργεί δίκτυα πληροφορικής και διακίνησης των ολυμπιακών αξιών.


Άρθρο 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου και αρχίζει από την δημοσίευση του παρόντος στις αρμόδιες αρχές. Ο θάνατος, η κήρυξη σε δικαστική συμπαράσταση, η πτώχευση ή η αποχώρηση ενός από τους εταίρους δεν επιφέρει τη λύση της εταιρείας, η οποία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων.


Άρθρο 5ο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε χίλια διακόσια (1.200) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι (120) μερίδια των δέκα (10) ευρώ το καθένα και είναι καταβεβλημένο στο ταμείο της εταιρείας από τους εταίρους ως εξής:

1. Η Σοφία Χίντζιου κατέβαλε  600 ευρώ
2.Ο Αθανάσιος Καλαμίδας κατέβαλε 100 ευρώ
3. Ο Λυκούργος Παπαϊωάννου κατέβαλε 100 ευρώ
4. Ο Δημήτριος Κοντογιάννης κατέβαλε 100 ευρώ
5. Ο Κωνσταντίνος Κοντογιάννης κατέβαλε 100 ευρώ
6. Ο Κωνσταντίνος Καλέντης κατέβαλε 100 ευρώ
7. Η Άννα Παπαϊωάννου Γεωργακοπούλου κατέβαλε 100 ευρώ


Άρθρο 6ο
ΠΟΡΟΙ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Η περιουσία της εταιρείας ανήκει αποκλειστικά σε αυτήν. Αποτελείται από:
·        τις εισφορές των εταίρων,
·        τις συνδρομές των μελών,
·        τις ενδεχόμενες δωρεές και εν γένει τις παροχές των εταίρων ή τρίτων,
·        τις ενδεχόμενες χορηγίες εκ μέρους δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, ημεδαπών ή αλλοδαπών,
·        τις εισπράξεις της εταιρείας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της και εντός των πλαισίων της πραγμάτωσης του σκοπού της.
·        Έσοδα από ευρωπαϊκές, εθνικές επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις, δωρεές και επιχορηγήσεις των δημόσιων υπηρεσιών και δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων εσωτερικού και εξωτερικού, που παρέχονται για την υποστήριξη του σκοπού της.
          Οι πόροι της εταιρείας χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση του σκοπού της, όπως αυτός περιγράφεται αναλυτικά πιο πάνω. Για τον λόγο αυτό η εταιρεία δύναται να προβαίνει σε κάθε νόμιμη ενέργεια όπως λ.χ. πώληση διάφορων εντύπων, διενέργεια εκδηλώσεων με τίμημα εισόδου, λαχειοφόρους αγορές, χοροεσπερίδες, αγώνες και λοιπές εκδηλώσεις κ.ο.κ.
          Η εταιρεία είναι μη κερδοσκοπικό, νομικό πρόσωπο και η λειτουργία της διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 741 επ. ΑΚ. Η ευθύνη για τυχόν υποχρεώσεις έναντι του δημοσίου ή και τρίτων ρυθμίζεται από την ισχύουσα εσωτερική έννομη τάξη, αλλά και από την ευρωπαϊκή νομοθεσία τη σχετική με την ίδρυση και λειτουργία των Μ.Κ.Ο..


Άρθρο 7ο
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρείας ορίζεται η εταίρος Σοφία Χίντζιου,  η οποία θα εκπροσωπεί την εταιρεία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ή αρχής, δικαστικά και εξώδικα. Οι πράξεις του διαχειριστή και εκπροσώπου της εταιρείας που ενεργούνται υπό την εταιρική επωνυμία και για λογαριασμό της εταιρείας, την δεσμεύουν, εφόσον βρίσκονται εντός των πλαισίων που καθορίζονται από τον εταιρικό σκοπό.
Σε περίπτωση που η ως άνω διαχειρίστρια εταίρος πεθάνει, ή κηρυχθεί σε δικαστική συμπαράσταση, πτωχεύσει ή αποχωρήσει, τότε τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας αναλαμβάνουν όλοι οι υπόλοιποι εταίροι συλλογικά συμπράττοντας  και συνυπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία μέχρις ότου εκλεγεί νέος διαχειριστής και εκπρόσωπος.
Σε περίπτωση προσωρινής αδυναμίας του διαχειριστή να ασκήσει τα καθήκοντά του, αυτός αναπληρώνεται από τους υπόλοιπους εταίρους οι οποίοι ενεργούν συλλογικά.
Ο Διαχειριστής, δικαιούται να εξουσιοδοτεί άλλον εταίρο ή τρίτο για την διενέργεια συγκεκριμένων ή όλων των διαχειριστικών ή εκπροσωπευτικών πράξεων και η Γ.Σ. θα αποφασίζει εάν ο εξουσιοδοτούμενος θα αμείβεται ή όχι, καθώς και το ύψος της αμοιβής. Η εξουσιοδότηση πρέπει να είναι έγγραφη και παρεχεται είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο είτε με ιδιωτικό έγγραφο με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του διαχειριστή – εκπροσώπου από αρμόδια αρχή.
Ο Διαχειριστής  προσφέρει  τις υπηρεσίες του χωρίς αμοιβή – εκτός αν αποφασίσει άλλως η συνέλευση των εταίρων- ενώ δικαιούται οδοιπορικά ή άλλες δαπάνες τις οποίες κατέβαλε για την εκτέλεση υπηρεσίας και εφόσον αυτές έγιναν στα πλαίσια της πραγμάτωσης του εταιρικού σκοπού.
Ο Διαχειριστής συγκαλεί τη Γ.Σ., διευθύνει τις συνεδριάσεις και ενημερώνει τα μέλη για την πορεία των υποθέσεων της εταιρείας εγγράφως ή προφορικώς.

Άρθρο 8ο
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ         

Για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τις εταιρικές υποθέσεις, πέραν της τρέχουσας διαχείρισης απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία (50% + 1) των εταίρων, οι οποίοι αποφασίζουν σε συνέλευση που συγκαλείται στην έδρα της εταιρείας μετά από πρόσκληση του διαχειριστή. Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει τη συνέλευση εντός 10 εργασίμων ημερών εάν το ζητήσει οποιοσδήποτε άλλος εταίρος. 
Η πρόσκληση για την συνέλευση είναι έγγραφη και απαιτείται να κοινοποιηθεί στους εταίρους πέντε (5) πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνέλευση και να καθορίζει και τα προς συζήτηση θέματα.
Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη. Εάν δεν συντελεστεί καμία απαρτία συγκαλείται επαναληπτική πρόσκληση του Προέδρου προ 10 ημερών τουλάχιστον. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη και αν παρίστανται.
Κάθε διαφωνία των εταίρων σχετικά με την ερμηνεία των όρων της σύστασης τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εταίρων της λύνεται από την Γ.Σ..
Κάθε μέλος της εταιρείας έχει υποχρέωση να συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των στόχων και των συμφερόντων της.
Για τις αποφάσεις που λαμβάνονται τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών.
Για τη λειτουργία της εταιρείας θα καταρτισθεί εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας αυτής, που θα εγκριθεί στην πρώτη τακτική συνεδρίαση της Γ.Σ. όπου θα ρυθμίζει θέματα της εσωτερικής διάρθρωσης και λειτουργίας της.
Για την πρόσληψη τυχόν έμμισθου προσωπικού, για τις λειτουργικές ανάγκες της εταιρείας, θα αποφασίζει σχετικά η Γενική Συνέλευση, με απόλυτη πλειοψηφία. Με την ίδια απόφαση θα προσδιορίζονται οι λειτουργικές ανάγκες της εταιρείας και καθορίζονται οι όροι πρόσληψης και απασχόλησης των προσλαμβανομένων, με ταυτόχρονη τροποποίηση του κανονισμού έτσι ώστε αυτός να ανταποκρίνεται με επάρκεια στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της εταιρείας.


Άρθρο 9ο
ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΩΝ

Οι εταίροι ευθύνονται για τα χρέη της εταιρείας αποκλειστικά μέχρι του ποσού της εισφοράς τους. Λόγω του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της εταιρείας ουδεμία διανομή κερδών κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της ή κατά η διάλυσή της επιτρέπεται να λαμβάνει χώρα προς τα μέλη της. Τα τυχόν πέραν των εισφορών των εταίρων διαθέσιμα ή περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας διατίθενται για την πραγματοποίηση του εταιρικού σκοπού.

Απαγορεύεται στους εταίρους η μεταβίβαση με ή χωρίς αντάλλαγμα της εταιρικής τους ιδιότητος, καθώς και των εκ της εταιρίας δικαιωμάτων τους. Η εταιρική ιδιότητα δεν επιδέχεται αντιπροσώπευση στη συνέλευση των εταίρων εκτός αν η τελευταία αποφασίσει διαφορετικά.

Νέοι εταίροι μπορούν να εισέλθουν στην εταιρία έπειτα από απόφαση της συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των εταιρικών μεριδίων, το δε ποσό της εγγραφής τους θα καθορίζεται από την Γ.Σ. και αυξανόμενου αντίστοιχα του εταιρικού κεφαλαίου. 

Αποχώρηση εταίρου από την εταιρεία είναι δυνατή με γραπτή δήλωσή του προς τη συνέλευση. Εξερχόμενα μέλη αναλαμβάνουν τα ποσά της εισφοράς τους σε περίπτωση που δεν έχει αναλωθεί από ζημία της εταιρείας. Η συνέλευση διαγράφει τον εταίρο ο οποίος αποχωρεί και η σχετική απόφαση δημοσιεύεται νόμιμα ως τροποποίηση του Καταστατικού.

Σε περίπτωση που κάποιος εταίρος δεν μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ή κρίνεται ανεπαρκής, ο Διαχειριστής μπορεί να εισηγηθεί την διαγραφή  του στη συνέλευση.


Άρθρο 10ο
ΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Η εταιρεία λύεται με απόφαση της συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με ομόφωνη απόφαση των εταίρων καθώς και για κάθε άλλο λόγο που προβλέπεται από το νόμο.

Μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της εταιρείας, αυτή τίθεται αυτοδικαίως σε εκκαθάριση και χρέη εκκαθαριστή εκτελεί αυτός που ορίζεται από τη συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία.

Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να προβεί στην απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταβάλει στους δανειστές της εταιρείας τις προς αυτούς οφειλές της. Στη συνέχεια υποχρεούται να αποδώσει στους εταίρους τις εισφορές τους και να διανείμει σ’ αυτούς ότι απομένει κατά τον λόγο της εταιρικής τους συμμετοχής.

Ο θάνατος, η κήρυξη σε δικαστική συμπαράσταση, η πτώχευση ενός από τους εταίρους ή η  αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο, δεν επιφέρει λύση της εταιρείας, η οποία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων, εφόσον αυτοί είναι τουλάχιστον δυο.


Άρθρο 11ο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει παραρτήματα ή γραφεία και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος ή και στο εξωτερικό μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση και απόφαση του Διαχειριστή.

Άρθρο 12ο
ΒΙΒΛΙΑ-ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρεία θα τηρεί τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από το νόμο. Οι λογαριασμοί της εταιρείας και τα βιβλία και τα στοιχεία της θα βρίσκονται πάντοτε στη διάθεση των εταίρων. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου αυτού, οπότε και καταρτίζεται ο ισολογισμός της εταιρείας. Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει με τη δημοσίευση του παρόντος και λήγει την 31-12-2014. Η εταιρεία προβαίνει στις κατά νόμο φορολογικές και άλλες δηλώσεις προς τις δημόσιες, δημοτικές ή άλλες αρχές.

Άρθρο 13ο
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού αποφασίζεται με απόλυτη πλειοψηφία των εταίρων (50% + 1). Κάθε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού αποδεικνύεται εγγράφως και δημοσιεύεται νομίμως.


Άρθρο 14ο
ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων που προκύπτει από το παρόν και τις τυχόν τροποποιήσεις του καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικος.
          Η εταιρεία δεν είναι κερδοσκοπική και επομένως καμία διανομή κερδών δεν γίνεται προς τα μέλη της είτε κατά τη διάρκεια είτε μετά τη λύση της εταιρείας. Τα τυχόν, πέραν της εισφοράς των εταίρων, καθαρά κέρδη της εταιρείας για κανέναν λόγο δεν διατίθενται μεταξύ των εταίρων αλλά τοποθετούνται για την πραγμάτωση των σκοπών της εταιρείας τόσο κατά τη διάρκεια όσο και κατά τη λύση της εταιρείας.

Το παρόν συντάχθηκε σε οκτώ (8) όμοια αντίτυπα τα οποία αφού αναγνώστηκαν και βεβαιώθηκαν, υπογράφτηκαν από όλους τους συμβαλλόμενους εταίρους, κάθε ένας από τους οποίους έλαβε από ένα, το δε όγδοο από αυτά θα κατατεθεί προς δημοσίευση στις αρμόδιες αρχές.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ


1. Σοφία Χίντζιου του Κωνσταντίνου


2. Αθανάσιος Καλαμίδας του Θεοδώρου


3. Λυκούργος Παπαϊωάννου του Ιωάννου


4. Δημήτριος Κοντογιάννης του Γεωργίου

5. Κωνσταντίνος Κοντογιάννης του Γεωργίου


6. Κωνσταντίνος Καλέντης του Αριστομένη


7. Άννα Παπαϊωάννου Γεωργακοπούλου, του ΓεωργίουΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου