Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την κατασκευή και τοποθέτηση κατευθυντήριων και ενημερωτικών πινακίδων σε δημοτικά διαμερίσματα επί της Οικοτουριστικής διαδρομής Ήλιδας Ολυμπίας: Το Μονοπάτι της Εκεχειρίας του Ν. Ηλείας

Η Συμπολιτεία Ολυμπίας ΑΜΚΕ προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς, για την κατασκευή και τοποθέτηση κατευθυντήριων και ενημερωτικών πινακίδων σε δημοτικά διαμερίσματα επί της Οικοτουριστικής διαδρομής Ήλιδας Ολυμπίας: Το Μονοπάτι της Εκεχειρίας,


 όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α, συνολικού προϋπολογισμού 16.700ευρώ (άνευ ΦΠΑ), πλέον ΦΠΑ 24% άρα συνολικού προϋπολογισμού 20.708 ευρώ  και καλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα, έχουν έδρα σε χώρα της ΕΕ και δραστηριοποιούνται στον κλάδο που αφορά η παρούσα πρόσκληση.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1/2020
Υποβολής οικονομικών Προσφορών για την
Κατασκευή και τοποθέτηση κατευθυντήριων και ενημερωτικών πινακίδων
σε δημοτικά διαμερίσματα επί της
«Οικοτουριστικής διαδρομής Ήλιδας – Ολυμπίας: Το Μονοπάτι της Εκεχειρίας»

Η ΑΜΚΕ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ για την υλοποίηση πράξης στα πλαίσια του Υπομέτρου 19.2 του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LEADER  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.πρακτ.1/Αποφ.1/13-2-2019 και αριθ.4/Πρακτ.2/2019 απόφαση της ΕΔΠ LEADER.

1. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης  για έγκριση υλοποίησης των εν λόγω έργων
2. Την απόφαση Γενικής Συνέλευσης για έγκριση του σχεδίου της εν λόγω Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών.
3. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του 681 ΑΚ που αφορούν στη σύμβαση έργου και τη διάταξη του άρθρου 1 του Ν. 2639/98
Προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών για την κατασκευή και τοποθέτηση κατευθυντήριων και ενημερωτικών πινακίδων σε δημοτικά διαμερίσματα επί της Οικοτουριστικής διαδρομής Ήλιδας Ολυμπίας: Το Μονοπάτι της Εκεχειρίας,  όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α, συνολικού προϋπολογισμού 16.700 ευρώ (άνευ ΦΠΑ), πλέον ΦΠΑ 24% άρα συνολικού προϋπολογισμού 20.708 ευρώ  και καλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα, έχουν έδρα σε χώρα της ΕΕ και δραστηριοποιούνται στον κλάδο που αφορά η παρούσα πρόσκληση να υποβάλλουν  έγγραφες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ και καλεί όσους επιθυμούν, να υποβάλλουν είτε ηλεκτρονικά στο federationofolympia@gmail.com, είτε εγγράφως στη διεύθυνση: Συμπολιτεία Ολυμπίας ΑΜΚΕ, Φρυγίας 46β Τ.Κ. 16231 Βύρωνας, οικονομική προσφορά για την κατασκευή και τοποθέτηση κατευθυντήριων και ενημερωτικών πινακίδων στο Νομό Ηλείας στους Δήμους Ήλιδας και Πύργου, σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.
Καταληκτική ημερομηνία: 10.2.2020 και ώρα 13.00 μ.μ.
Η προσφορά να  φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις:
α) τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
β) τον τίτλο της αναθέτουσας αρχής “ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΜΚΕ»
γ) τον αριθμό της παρούσας πρόσκλησης, και
δ) τα στοιχεία του αποστολέα.
Το κριτήριο της επιλογής είναι η συνολικά χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Για τις υπό ανάθεση υπηρεσίες ισχύουν οι εξής όροι και προϋποθέσεις:
-          ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει όλες τις εργασίες που αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α και θα θεωρείται δε ότι έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του μετά την σύνταξη σχετικού πρωτόκολλου παραλαβής από την σχετική επιτροπή,
-           οι υπό κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδες θα τοποθετηθούν στα τοπικά διαμερίσματα του Δήμου Ήλιδας: Κεραμιδιά, Ωραία, Εφύρα, Λάττα, Αγραπιδοχώρι, και Δήμου Πύργου: Χειμαδιό, Σόπι, Καράτουλα, Μαγούλα, Λατζόϊ στα σημεία που υποδεικνύονται στην Τεχνική Έκθεση του Παραρτήματος Α, 
-          ο ανάδοχος οφείλει να κατασκευάσει και να τοποθετήσει τα υπό κατασκευή αντικείμενα στο σημείο που υποδεικνύει η μελέτη, 
-          τα έξοδα μετακίνησης για την μετάβαση στα σημεία που θα τοποθετηθούν οι κατασκευασμένες πινακίδες, θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο,
-           τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των εν λόγω πινακίδων θα πρέπει να είναι κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται,
-          τα κείμενα για τις μακέτες θα δοθούν από τη Συμπολιτεία Ολυμπίας, 
-          οι εργασίες που αναφέρονται στο Παράρτημα Α θα πρέπει να έχουν παρασχεθεί μέχρι τις 24/5/2020, 
-          το τιμολόγιο θα εκδοθεί επί πιστώσει και η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή και εντός μηνός από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου, 
-          ο προμηθευτής υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις,
-          κριτήριο ανάθεσης είναι η συνολικά χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.


Οι οικονομικές προσφορές οι οποίες δεν μπορεί να ξεπερνάνε το ποσό των 20.708 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, θα πρέπει να υποβληθούν είτε ηλεκτρονικά στο federationofolympia@gmail.com, είτε εγγράφως στη διεύθυνση: Συμπολιτεία Ολυμπίας ΑΜΚΕ, Φρυγίας 46β Τ.Κ. 16231 Βύρωνας, έως και τις 10.2.2020 και ώρα 13.00 μ.μ. μαζί Υπεύθυνη Δήλωση του Προσφέροντα ότι έχει λάβει γνώση του αντικειμένου και τις ιδιαίτερες συνθήκες του έργου και ότι οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις περιγραφές του φυσικού αντικειμένου της ενταγμένης πράξης και σύμφωνα με τις οδηγίες της Συμπολιτείας Ολυμπίας  και του επιβλέποντα μηχανικού και οι ενδεχόμενες αναγκαίες τροποποιήσεις θα εκτελούνται κατόπιν έγκρισης εφόσον δεν προκαλείται αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού της πράξης.

Περισσότερες πληροφορίες:
Τηλ. 6974455288 κα Σοφία Χίντζιου και 6942088015 Κωνσταντίνος Κοντογιάννης federationofolympia@gmail.com,

Η Διαχειρίστρια
Σοφία Χίντζιου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Της υπ’ αριθ. 1/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Υποβολής οικονομικών Προσφορών για την
κατασκευή και τοποθέτηση κατευθυντήριων και ενημερωτικών πινακίδων
σε δημοτικά διαμερίσματα επί της
«Οικοτουριστικής διαδρομής Ήλιδας – Ολυμπίας: Το Μονοπάτι της Εκεχειρίας»1.1 «Πινακίδες προβολής (γνωστοποίησης) της ύπαρξης του δικτύου της διαδρομής»

Κατασκευή και τοποθέτηση επιγραφής με φωτεινή μονής όψης                            2 τεμάχια
από αλουμίνιο3,0 mm πάχος, βιδωμένη βάση από 2 σωλήνες
 και πακτωμένη στο έδαφος
Οι διαστάσεις των πινακίδων αυτών είναι 130εκατ Χ 0,90 εκατ.

α. Σκοπός της πινακίδας

Οι  πινακίδες προβολής - γνωστοποίησης της ύπαρξης του «Μονοπατιού της Εκεχειρίας» είναι προορισμένες να διαβάζονται κυρίως από τους διερχόμενους επιβάτες οχημάτων, κατά συνέπεια πρόκειται για πινακίδες με χαρακτηριστικά «πινακίδων πληροφόρησης οδού», π.χ. σαν εκείνες που τοποθετούνται στα όρια των νομών. Κατά συνέπεια τα στοιχεία της πρέπει να είναι εύληπτα από τους διερχόμενους με ταχύτητα, άρα σαφή και απλά. Πρόκειται για πινακίδα σχετικά μεγάλου μεγέθους.

β. Περιγραφή της σύνθεσης της πινακίδας

Εικονίζεται το βορειοδυτικό τμήμα της Πελοποννήσου. Σημειώνονται τα λιμάνια της Πάτρας, της Κυλλήνης του Κατακόλου και το αεροδρόμιο του Αράξου, οι ποταμοί Πηνειός, Αλφειός, Ερύμανθος και Λάδωνας, το Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο. Σημειώνονται η Πάτρα, η Αμαλιάδα και ο Πύργος. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στους αρχαιολογικούς χώρους Αρχαίας Ολυμπίας και Αρχαίας Ήλιδας, ενώ τονίζεται χρωματικά η οικοτουριστική διαδρομή. Στο πάνω μέρος της πινακίδας υπάρχει ο δίγλωσσος τίτλος (στα ελληνικά και
αγγλικά):

ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΗΛΙΔΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΣ
Το Μονοπάτι της Εκεχειρίας
ECO- TOURISTRIC ROUTE ILIS – OLYMPIA
The Route of Truce

Το υπόμνημα και οι λοιπές αναγραφές στην πινακίδα είναι δίγλωσσες. (ελληνικά και αγγλικά). Οι διαστάσεις των πινακίδων αυτών είναι: 130εκ.Χ90εκ.

γ. Θέσεις τοποθέτησης των πινακίδων:
Θα τοποθετηθούν δυο πινακίδες, μια σε κάθε ρεύμα κυκλοφορίας επί της επαρχιακής οδού Αμαλίας - Χανίου, στο σημείο όπου ο δρόμος "συναντά" τον Πηνειακό Λάδωνα ποταμό (γέφυρα).

δ. Τρόπος εκτύπωσης και κατασκευής των πινακίδων

Η εκτύπωση των πινακίδων θα είναι ψηφιακή, με μικρο-πρισματική αντανακλαστική μεμβράνη τύπου Ι, με επιπλέον   πλαστικoποίηση διαστάσεων 120 Χ 75 εκ. σε πάνελ από κράμα αλουμινίου AIMg2, κατά DIN 1725, πάχους 3 χιλ. κατά ΕΝ 12900-1, με τα επιμέρους εξαρτήματα στήριξης. Η τεχνική αυτή επιτρέπει την πλήρη μεταφορά των στοιχείων στο υλικό με σαφήνεια και πολύ καλή ποιότητα εικόνας. Η τοποθέτηση του φιλμ στο πάνελ θα γίνει από το εργαστήριο εκτύπωσης και το πάνελ θα έρθει συσκευασμένο, έτοιμο προς τοποθέτηση επί τόπου του έργου.

ε. Σύστημα ανάρτησης των πινακίδων
Οι πινακίδες θα αναρτηθούν σε πλαίσια αλουμινίου που θα κατασκευασθούν από ράβδους διατομής 2Χ6 χιλ., τα οποία θα βιδωθούν πάνω σε μεταλλικές φέρουσες κατασκευές από γαλβανισμένο σιδερένιο σωλήνα, που θα συντεθούν σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια.
Τα πλαίσια του αλουμινίου θα είναι βαμμένα ηλεκτροστατικά.
Οι σωλήνες θα βιδωθούν σε βάσεις από οπλισμένο σκυρόδεμα.
Ο σωλήνας θα έχει διατομή 6 εκ., πάχος 4 χιλ. και ύψος 2,20 μ. μετρούμενο από τη βάση στερέωσης της πινακίδας.

στ. Πάκτωση των πινακίδων στο έδαφος
Οι μεταλλικές φέρουσες κατασκευές (σωλήνες) θα πακτωθούν στο έδαφος με ελαφρά σκυρόδεμα, μετά από κατάλληλη ισοπέδωσή του, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών


1.2 «Πινακίδες σήμανσης και καθοδήγησης των επισκεπτών του δικτύου της διαδρομής»

Κατασκευή και τοποθέτηση επιγραφής με φωτεινή μονής όψης                            12 τεμάχια
από αλουμίνιο3,0 mm πάχος, βιδωμένη βάση από 2 σωλήνες 
και πακτωμένη στο έδαφος
Οι διαστάσεις των πινακίδων αυτών είναι: 120εκ.Χ75εκ.

α. Σκοπός των πινακίδων

Οι πινακίδες σήμανσης, πληροφόρησης και καθοδήγησης των επισκεπτών του δικτύου της διαδρομής θα τοποθετηθούν σε επιλεγμένες θέσεις. Η πινακίδα θα διαβάζεται τόσο από τους εποχούμενους, αλλά κυρίως από εκείνους που θα θέλουν να επισκεφτούν και κατά συνέπεια να πληροφορηθούν στοιχεία για το δίκτυο των διαδρομών, όπως σημεία ενδιαφέροντος (π.χ. Ναοί, Αρχαιολογικοί Χώροι), εξυπηρετήσεις που παρέχονται στους οικισμούς, κ.λπ. Κατά συνέπεια θα διαβάζεται από επισκέπτες που θα σταθμεύσουν δίπλα τους και θα τις συμβουλεύονται λεπτομερώς.

β. Περιγραφή της σύνθεσης των πινακίδων

Η πινακίδα δίνει πολλά και διαφορετικά στοιχεία τους επισκέπτες, ήτοι:
1.      στοιχεία για τα αξιοθέατα (ιστορικά μνημεία, κ.λπ.)
2.       στοιχεία σχετικά με τις προσωπικές εξυπηρετήσεις (εστιατόρια, ξενοδοχεία, ιατρεία, συνεργεία αυτοκινήτων, κ.λπ.)
3.      χιλιομετρικές αποστάσεις και εκτιμήσεις για τον χρόνο που απαιτείται για τη μετάβαση από οικισμό σε οικισμό, ανάλογα με τα χρησιμοποιούμενα μέσα.
4.      υψομετρικές διαφορές μεταξύ των οικισμών
5.      οδηγίες συμπεριφοράς και προστασίας για την αποφυγή πυρκαγιών και την αποφυγή ενόχλησης ζώων που ενδεχομένως να συναντήσουν στο διάβα τους οι επισκέπτες
6.      οδεύσεις από τον κύριο άξονα της διαδρομής προς την Εθνική Οδό Πατρών - Κυπαρισσίας και το Λιμάνι του Κατακόλου
7.      παραπομπές για τις ψηφιακές εφαρμογές πληροφόρησης και υποστήριξης που έχουν δημιουργηθεί για την διαδρομή
8.      στο κάτω μέρος των πινακίδων αναφέρονται με τα λογότυπα τους οι φορείς στήριξης και χρηματοδότησης

Στο πάνω μέρος της κάθε πινακίδας υπάρχει ο δίγλωσσος τίτλος (στα ελληνικά και
αγγλικά):

ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΗΛΙΔΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΣ
Το Μονοπάτι της Εκεχειρίας
ECO- TOURISTRIC ROUTE ILIS – OLYMPIA
The Route of Truce

Το υπόμνημα και οι λοιπές αναγραφές στην πινακίδα είναι δίγλωσσες
(ελληνικά και αγγλικά).

Η κάθε πινακίδα «εξειδικεύεται» με ειδική ένδειξη σύμφωνα με την οποία σημειώνεται η θέση της στο δίκτυο, ώστε να μπορεί άμεσα ο επισκέπτης να αντιλαμβάνεται την δική του ακριβή θέση στο δίκτυο των διαδρομών.

γ. Θέσεις τοποθέτησης των πινακίδων

Θα τοποθετηθούν σε θέσεις κοντά στις εισόδους των οικισμών στο τμήμα του βασικού άξονα της διαδρομής που υπάγεται στον δήμο Πύργο και σε όλο το μήκος της διακλάδωσης από την Κεραμιδιά μέχρι το Αγραπιδοχώρι (Δήμου Ήλιδας). Οι  θέσεις τοποθέτησης, σημειώνονται σε σχετικό χάρτη, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Γ) της παρούσας προκήρυξης.

δ. Τρόπος εκτύπωσης και κατασκευής των πινακίδων

Η εκτύπωση των πινακίδων θα είναι ψηφιακή, με μικρο-πρισματική αντανακλαστική μεμβράνη τύπου Ι, με επιπλέον   πλαστικoποίηση διαστάσεων 120 Χ 75 εκ. σε πάνελ από κράμα αλουμινίου AIMg2, κατά DIN 1725, πάχους 3 χιλ. κατά ΕΝ 12900-1, με τα επιμέρους εξαρτήματα στήριξης. Η τεχνική αυτή επιτρέπει την πλήρη μεταφορά των στοιχείων στο υλικό με σαφήνεια και πολύ καλή ποιότητα εικόνας. Η τοποθέτηση του φιλμ στο πάνελ θα γίνει από το εργαστήριο εκτύπωσης και το πάνελ θα έρθει συσκευασμένο, έτοιμο προς τοποθέτηση επί τόπου του έργου.

ε. Σύστημα ανάρτησης των πινακίδων
Οι πινακίδες θα αναρτηθούν σε πλαίσια αλουμινίου που θα κατασκευασθούν από ράβδους διατομής 2Χ6 χιλ., τα οποία θα βιδωθούν πάνω σε μεταλλικές φέρουσες κατασκευές από γαλβανισμένο σιδερένιο σωλήνα, που θα συντεθούν σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια.
Τα πλαίσια του αλουμινίου θα είναι βαμμένα ηλεκτροστατικά.
Οι σωλήνες θα βιδωθούν σε βάσεις από οπλισμένο σκυρόδεμα.
Ο σωλήνας θα έχει διατομή 6 εκ., πάχος 4 χιλ. και ύψος 2,20 μ. μετρούμενο από τη βάση στερέωσης της πινακίδας.

στ. Πάκτωση των πινακίδων στο έδαφος
Οι μεταλλικές φέρουσες κατασκευές (σωλήνες) θα πακτωθούν στο έδαφος με ελαφρά σκυρόδεμα, μετά από κατάλληλη ισοπέδωσή του, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών


1.3 «Πινακίδα-βέλος, τοπικής σήμανσης και καθοδήγησης των επισκεπτών του δικτύου της διαδρομής (ενδιάμεσες μικρές πινακίδες κατεύθυνσης)»

Κατασκευή και τοποθέτηση επιγραφής με φωτεινή μονής όψης                220 τεμάχια
από αλουμίνιο3,0 mm πάχος, βιδωμένη βάση από 1 σωλήνα  
και πακτωμένη στο έδαφος
Οι διαστάσεις των πινακίδων αυτών είναι: 40εκ.Χ30εκ.

α. Σκοπός της πινακίδας

Είναι οι πινακίδες που διευκρινίζουν την πορεία και καθοδηγούν τον περιπατητή. Προτείνεται να τοποθετηθούν καθ’ όλο το μήκος του δικτύου, στο μεσοδιάστημα μεταξύ των «Πινακίδων σήμανσης και καθοδήγησης των επισκεπτών του δικτύου της διαδρομής».

 α. Σκοπός των πινακίδων
Είναι οι πινακίδες που διευκρινίζουν την πορεία και καθοδηγούν τον περιπατητή. Θα τοποθετηθούν στους Δήμους Ήλιδας Κεραμιδιά, Ωραία, Εφύρα, Λάττα, Αγραπιδοχώρι, και Δήμου Πύργου: Χειμαδιό, Σόπι, Καράτουλα, Μαγούλα, Λατζόϊ καθ’ όλο το μήκος του δικτύου.


β. Περιγραφή της σύνθεσης της πινακίδας

Οι πινακίδες-βέλος υποδεικνύουν την ακολουθητέα κατεύθυνση στον περιπατητή σε όλο το εύρος του Μονοπατιού της Εκεχειρίας. Είναι τεσσάρων ειδών:
α) Στο τμήμα των διαμερισμάτων του Δήμου Πύργου από Αρχαία Ήλιδα προς Αρχαία Ολυμπία και από Αρχαία Ολυμπία προς Αρχαία Ήλιδα. Β) Στο τμήμα των διαμερισμάτων του Δήμου Ήλιδας από και προς Κεραμιδιά – Αγραπιδοχώρι. Για τη διευκόλυνση των περιπατητών οι πινακίδες με κατεύθυνση από Ήλιδα προς Αρχαία Ολυμπία είναι χρώματος πράσινου.  Από Κεραμιδιά προς Αγραπιδοχώρι είναι χρώματος κόκκινου και οι πινακίδες προς Αρχαία Ήλιδα έχουν χρώμα μπλε, ώστε ο περιπατητής να γνωρίζει προς τα πού κατευθύνεται. Η κάθε πινακίδα αναγράφει τη χιλιομετρική απόσταση που απέχει ο περιπατητής από τον τόπο προορισμού του (δηλ. Αρχαία Ολυμπία ή Αρχαία Ήλιδα ή Αγραπιδοχώρι).
Στο πάνω μέρος της πινακίδας υπάρχει ο δίγλωσσος τίτλος (στα ελληνικά και αγγλικά):

«ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΗΛΙΔΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΣ
Το μονοπάτι της Εκεχειρίας
ECO- TOURISTRIC ROUTE ILIS – OLYMPIA
The route of Truce»

Αμέσως μετά υπάρχει βέλος που υποδεικνύει την κατεύθυνση που πρέπει να λάβει ο περιπατητής και στη συνέχεια αναγράφει προς τα πού είναι η κατεύθυνση και πόσα χιλιόμετρα απέχει ο τελικός προορισμός δηλ. η Αρχαία Ολυμπία (για τις πράσινες πινακίδες) και η Αρχαία Ήλιδα (για τις μπλε πινακίδες) και κόκκινες για Αγραπιδοχώρι
Θα τοποθετηθούν συνολικά 220 πινακίδες.


γ. Θέσεις τοποθέτησης των πινακίδων

Οι πινακίδες θα τοποθετηθούν στα όρια των Δήμων Ήλιδας και Πύργου.Η τοποθέτησή τους θα γίνει κατά μήκος της διαδρομής προς Αρχαία Ολυμπία (οι πινακίδες με πράσινα γράμματα), προς Αρχαία Ήλιδα (οι πινακίδες με μπλε γράμματα) στο κομμάτι που αφορά τον Δήμο Πύργου και από Κεραμιδιά  προς Αγραπιδοχώρι και αντίστροφα (οι πινακίδες με κόκκινα γράμματα προς Αγραπιδοχώρι). Θα βρίσκονται κυρίως σε σημεία διφορούμενα, (ανεξαρτήτως απόστασης μεταξύ τους) ώστε να μη χάνει το δρόμο ο περιπατητής, αλλά και σε σημεία που αργεί να αλλάξει η κατεύθυνση, με στόχο  να αισθάνεται φιλικό προς αυτόν ο περιπατητής το περιβάλλον.

1.4 Τεχνικά και κατασκευαστικά στοιχεία των πινακίδων.

Τα τεχνικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των πινακίδων προβολής -γνωστοποίησης και των πινακίδων σήμανσης και καθοδήγησης είναι όμοια. Οι πινακίδες μεταξύ τους διαφέρουν μόνο ως προς το μέγεθος. Οι πινακίδες - βέλος διαφέρουν από τις άλλες μόνο στον τρόπο θεμελίωσης.
Σχέδια Κατασκευαστικών Λεπτομερειών παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (A)

α. Τρόπος εκτύπωσης και κατασκευής των πινακίδων

Η Εκτύπωση των πινακίδων θα είναι ψηφιακή, με μικρο-πρισματική αντανακλαστική μεμβράνη τύπου Ι, με επιπλέον πλαστικοποίηση διαστάσεων 40x30 εκ. σε πάνελ από κράμα αλουμινίου AIMg2, κατά DIN 1725, πάχους 3 χιλ. κατά ΕΝ 12899 -1, με τα επιμέρους εξαρτήματα στήριξης.
Η τεχνική αυτή επιτρέπει την πλήρη μεταφορά των στοιχείων στο υλικό με σαφήνεια και πολύ καλή ποιότητα εικόνας.
Οι κατασκευαστές δίνουν εγγύηση για επτά (7) τουλάχιστον χρόνια μη μεταβολής των χρωμάτων, ενώ μετά την επταετία η μεταβολή των χρωμάτων θα είναι μικρή.
Η τοποθέτηση του φίλμ στο πάνελ γίνεται από το εργαστήριο εκτύπωσης και το πάνελ έρχεται συσκευασμένο, έτοιμο προς τοποθέτηση επί τόπου του έργου.


β. Σύστημα ανάρτησης των πινακίδων

Οι πινακίδες θα αναρτηθούν σε πλαίσια αλουμινίου που θα κατασκευαστούν από ράβδους διατομής 2x6χιλ., τα οποία θα βιδωθούν πάνω σε μεταλλικές φέρουσες κατασκευές από γαλβανισμένο σιδερένιο σωλήνα, που θα συντεθούν σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια .
Τα πλαίσια του αλουμινίου θα είναι βαμμένα ηλεκτροστατικά.

Οι σωλήνες θα βιδωθούν σε βάσεις από οπλισμένο σκυρόδεμα. Ο σωλήνας θα έχει διατομή 6εκ., πάχος 2,50χιλ. και ύψος 3,00 μ. μετρούμενο από τη βάση στερέωσης της πινακίδας.
Οι πινακίδες-βέλος, θα τοποθετηθούν επί μονού μεταλλικού σωλήνα διατομής 6εκ. και πάχος 4χιλ. και ύψος 1,50 μ. μετρούμενο από τη βάση στερέωσης της πινακίδας. Οι πινακίδες βέλος θα συνδεθούν απ' ευθείας με τη βάση οπλισμένου σκυροδέματος όπως
περιγράφεται στο σχέδιο Λ2.3 που βρίσκεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α)

 γ. Πάκτωση των πινακίδων στο έδαφος
Οι μεταλλικές φέρουσες κατασκευές (σωλήνες) θα πακτωθούν στο έδαφος με ελαφρά σκυρόδεμα, μετά από κατάλληλη ισοπέδωσή του, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου