Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς


Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για εργασίες σημειακής βελτίωσης της βατότητας αγροτικών δρόμων επί της Οικοτουριστικής διαδρομής Ήλιδας Ολυμπίας: Το Μονοπάτι της Εκεχειρίας του Ν. Ηλείας

Η Συμπολιτεία Ολυμπίας ΑΜΚΕ προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς, για εργασίες σημειακής βελτίωσης της βατότητας αγροτικών δρόμων επί της Οικοτουριστικής διαδρομής Ήλιδας Ολυμπίας: Το Μονοπάτι της Εκεχειρίας,  όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο
Παράρτημα Β, συνολικού προϋπολογισμού 2.800 ευρώ και 14.700 (άνευ ΦΠΑ), πλέον ΦΠΑ 24% άρα συνολικού προϋπολογισμού 3.472 ευρώ  και 18.228 ευρώ αντίστοιχα και καλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα, έχουν έδρα σε χώρα της ΕΕ και δραστηριοποιούνται στον κλάδο που αφορά η παρούσα πρόσκληση.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2/2020
Υποβολής οικονομικής Προσφοράς
για εργασίες σημειακής βελτίωσης της βατότητας αγροτικών δρόμων  
επί της «Οικοτουριστικής διαδρομής Ήλιδας – Ολυμπίας: Το Μονοπάτι της Εκεχειρίας»

Η ΑΜΚΕ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ για την υλοποίηση πράξης στα πλαίσια του Υπομέτρου 19.2 του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LEADER  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.πρακτ.1/Αποφ.1/13-2-2019 και αριθ.4/Πρακτ.2/2019 απόφαση της ΕΔΠ LEADER.

1. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης  για έγκριση υλοποίησης των εν λόγω έργων
2. Την απόφαση Γενικής Συνέλευσης για έγκριση του σχεδίου της εν λόγω Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών.
3. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του 681 ΑΚ που αφορούν στη σύμβαση έργου και τη διάταξη του άρθρου 1 του Ν. 2639/98
Προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών για εργασίες σημειακής βελτίωσης της βατότητας αγροτικών δρόμων σε τμήμα της Οικοτουριστικής διαδρομής Ήλιδας Ολυμπίας: Το Μονοπάτι της Εκεχειρίας,  όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Β, συνολικού προϋπολογισμού2.800 ευρώ και 14.700 (άνευ ΦΠΑ), πλέον ΦΠΑ 24% άρα συνολικού προϋπολογισμού 3.472 ευρώ  και 18.228 ευρώ αντίστοιχα και καλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα, έχουν έδρα σε χώρα της ΕΕ και δραστηριοποιούνται στον κλάδο που αφορά η παρούσα πρόσκληση να υποβάλλουν  έγγραφες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ και καλεί όσους επιθυμούν, να υποβάλλουν είτε ηλεκτρονικά στο federationofolympia@gmail.com, είτε εγγράφως στη διεύθυνση: Συμπολιτεία Ολυμπίας ΑΜΚΕ, Φρυγίας 46β Τ.Κ. 16231 Βύρωνας, οικονομική προσφορά για εργασίες σημειακής βελτίωσης της βατότητας αγροτικών δρόμων στο Τοπικό Διαμέρισμα Χειμαδιού Δήμου Πύργου Νομού Ηλείας, σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.
Καταληκτική ημερομηνία: 10.2.2020 και ώρα 13.00 μ.μ.
Η προσφορά να  φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις:
α) τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
β) τον τίτλο της αναθέτουσας αρχής “ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΜΚΕ»
γ) τον αριθμό της παρούσας πρόσκλησης, και
δ) τα στοιχεία του αποστολέα.
Το κριτήριο της επιλογής είναι η συνολικά χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Για τις υπό ανάθεση υπηρεσίες ισχύουν οι εξής όροι και προϋποθέσεις:
-          ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει όλες τις εργασίες που αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Β και θα θεωρείται δε ότι έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του μετά την σύνταξη σχετικού πρωτόκολλου παραλαβής από την σχετική επιτροπή,
-          ο ανάδοχος οφείλει να κατασκευάσει και να τοποθετήσει τα υπό κατασκευή αντικείμενα στο σημείο που υποδεικνύει η μελέτη, 
-          τα έξοδα μετακίνησης για την μετάβαση στα σημεία που εκτελεστούν οι εργασίες σημειακής βελτίωσης της βατότητας αγροτικών δρόμων, θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο,
-           τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται,
-          οι εργασίες που αναφέρονται στο Παράρτημα Β θα πρέπει να έχουν παρασχεθεί μέχρι τις 24/5/2020, 
-          το τιμολόγιο θα εκδοθεί επί πιστώσει και η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή και εντός μηνός από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου, 
-          ο προμηθευτής υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις,
-          κριτήριο ανάθεσης είναι η συνολικά χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.


Οι οικονομικές προσφορές οι οποίες δεν μπορεί να ξεπερνάνε το ποσό των 21.700 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, θα πρέπει να υποβληθούν είτε ηλεκτρονικά στο federationofolympia@gmail.com, είτε εγγράφως στη διεύθυνση: Συμπολιτεία Ολυμπίας ΑΜΚΕ, Φρυγίας 46β Τ.Κ. 16231 Βύρωνας, έως και τις 10.2.2020 και ώρα 13.00 μ.μ. μαζί Υπεύθυνη Δήλωση του Προσφέροντα ότι έχει λάβει γνώση του αντικειμένου και τις ιδιαίτερες συνθήκες του έργου και ότι οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις περιγραφές του φυσικού αντικειμένου της ενταγμένης πράξης και σύμφωνα με τις οδηγίες της Συμπολιτείας Ολυμπίας  και του επιβλέποντα μηχανικού και οι ενδεχόμενες αναγκαίες τροποποιήσεις θα εκτελούνται κατόπιν έγκρισης εφόσον δεν προκαλείται αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού της πράξης.

Περισσότερες πληροφορίες:
Τηλ. 6974455288 κα Σοφία Χίντζιου και 6942088015 Κωνσταντίνος Κοντογιάννης federationofolympia@gmail.com,

Η Διαχειρίστρια
Σοφία Χίντζιου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Της υπ’ αριθ. 2/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Υποβολής οικονομικών Προσφορών
για εργασίες σημειακής βελτίωσης της βατότητας αγροτικών δρόμων
 «Οικοτουριστικής διαδρομής Ήλιδας – Ολυμπίας: Το Μονοπάτι της Εκεχειρίας»


Το έργο αφορά τις χωματουργικές εργασίες που αποβλέπουν στην βελτίωση της βατότητας των υπαρχόντων δρόμων μεταξύ των οικισμών, από τους οποίους διέρχεται η Οικοτουριστική Διαδρομή Ήλιδας Ολυμπίας «Το Μονοπάτι της Εκεχειρίας».
Οι εργασίες βελτίωσης της βατότητας αφορούν υπάρχοντες αγροτικούς δρόμους και συγκεκριμένα τμήματα τους μεταξύ των οικισμών Περιστέρι και Χειμαδιό. Όπου παρατηρούνται έντονες κλίσεις δημιουργούνται αντίστοιχες διαβρώσεις που καθιστούν δύσκολη και επισφαλή τη διέλευση των επισκεπτών ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες. Δεν πραγματοποιούνται αλλαγές στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των δρόμων αυτών, δηλαδή δεν διαπλατύνονται ούτε διανοίγονται νέοι δρόμοι.
Προβλέπονται να πραγματοποιούνται οι κάτωθι εργασίες:
1. Εξομάλυνση της επιφάνειας του δρόμου, με μηχανικά μέσα (Grader) και στη συνέχεια:
2. διάστρωση με αμμοχάλικο 3Α, σε στρώση πάχους 10 εκ.
3. διάστρωση με στρώσεις ελαφρά οπλισμένου σκυροδέματος πάχους 15εκ και με χρήση δομικού πλέγματος. Τα τμήματα των αγροτικών δρόμων στα οποία θα πραγματοποιηθούν τα έργα βελτίωσης βατότητας, αναφέρονται στους δυο (2) παρακάτω πίνακες, όπου σημειώνεται η χιλιομετρική θέση κάθε τμήματος (αρχή και τέλος) με αφετηρία μέτρησης τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ήλιδας.
Ο πίνακας 1, απεικονίζει τα τμήματα όπου θα γίνει διάστρωση με αμμοχάλικο 3Α,
ενώ ο πίνακας 2, τα τμήματα όπου θα γίνει διάστρωση ελαφρού οπλισμένου σκυροδέματος.
Οι θέσεις των τμημάτων αυτών σημειώνονται στον χάρτη που βρίσκεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Β).

Πίνακας 1: Χιλιομετρικών θέσεων διάστρωσης με αμμοχάλικο 3Α
Α/Α Χλμ. Θέση /αρχή          Χλμ.  Θέση /τέλος                      Μήκος                 Μέσο πλάτος    Εμβαδό
1              ΧΘ 24+000                           ΧΘ 24+020                           20μ.                       3,00μ.                   60 μ2
2              ΧΘ 24+500                           ΧΘ 24+530                           30μ.                       3,50μ.                    105 μ2
3              ΧΘ 24+800                          ΧΘ 24+820                           20μ.                       3,00μ.                    60 μ2
4              ΧΘ 25+300                           ΧΘ 25+340                           40μ.                       3,00μ.                    120 μ2
5              ΧΘ2 25+700                        ΧΘ 25+850                           150μ.                     3,50μ.                    525 μ2
ΣΥΝΟΛΟ                                             260 μ.                                                    870 μ2

Πίνακας 2: Χιλιομετρικών θέσεων διάστρωσης με ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα
Α/Α Χλμ. Θέση /αρχή                     Χλμ. Θέση /τέλος             Μήκος                  Μέσο πλάτος   Εμβαδό
1              ΧΘ 24+000                           ΧΘ 24+020                           20μ.                       3,00μ.                    60 μ2
2              ΧΘ 24+500                           ΧΘ 24+530                           30μ.                       3,50μ.                    105 μ2
3              ΧΘ 24+800                           ΧΘ 24+820                           20μ.                       3,00μ.                    60 μ2
4              ΧΘ 25+300                           ΧΘ 25+340                           40μ.                       3,00μ.                    120 μ2
5              ΧΘ 25+700                           ΧΘ 25+850                           150μ.                     3,50μ.                    525 μ2
ΣΥΝΟΛΟ                                              260 μ.                           870 μ2


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου