Δευτέρα 2 Μαρτίου 2020

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ Γ.Σ. ΤΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ - ΑΝΟΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠPAKTIKO

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓENIKHΣ ΣYNEΛEYΣHΣ TΩN ΕΤΑΙΡΩΝ

THΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

THΣ 29.2.2020

 

Στον Βύρωνα Αττικής, σήμερα την 29η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Σάββατο και ώρα 16:00 μ.μ., συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», επί της οδού Φρυγίας 46β, κατόπιν της από 20.2.2020 πρόσκλησης της Διαχειρίστριας Σοφίας Χίντζιου, τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης,  η οποία πρόσκληση κοινοποιήθηκε εγγράφως και εμπροθέσμως στους εταίρους και έχει ως εξής:

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και συγκεκριμένα τον όρο 8 αυτού, η διαχειρίστρια καλεί τους εταίρους της ως άνω εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 29η Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Σάββατο και ώρα 18.00, στα γραφεία της εταιρείας στον Βύρωνα Αττικής επί της οδού Φρυγίας 46β, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για το παρακάτω θέμα:

 Θέμα ημερήσιας διάταξης

Άνοιγμα οικονομικών προσφορών

Άνοιγμα οικονομικών προσφορών για έργα επί της «Οικοτουριστικής διαδρομής Ήλιδας – Ολυμπίας: «Το Μονοπάτι της Εκεχειρίας» (επέκταση της διαδρομής) τα οποία έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα Leader με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0010982853 στην Υποδράση 19.2.4.3 «Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας» του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την Τοπική Στρατηγική Ανάπτυξης για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα», του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ)» του ΠΑΑ 2014-2020 στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ομάδας τοπικής δράσης (ΟΤΔ) της Αναπτυξιακής Ολυμπίας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝΟΛ).

Οι προσκλήσεις για οικονομικές προσφορές αφορούν την κατασκευή και τοποθέτηση κατευθυντήριων και ενημερωτικών πινακίδων σε δημοτικά διαμερίσματα και εργασίες σημειακής βελτίωσης της βατότητας αγροτικών δρόμων στο Δήμο Πύργου στο τμήμα της διαδρομής  μεταξύ Περιστερίου και Χειμαδιού.

Την  πληρεξουσιότητα προς την διαχειρίστρια Σοφία Χίντζιου για τον ορισμό της ως εκπροσώπου για την υπογραφή της σύμβασης και τον Κωνσταντίνο Κοντογιάννη για τη διεκπεραίωση και παρακολούθηση των έργων.

Βύρωνας 20.2.2020

Η διαχειρίστρια»

Η Διαχειρίστρια Σοφία Χίντζιου, προεδρεύουσα προσωρινώς της Γ.Σ. προσέλαβε ως γραμματέα εκ των παριστάμενων την Άννα Παπαϊωάννου.

Στη συνέχεια η προσωρινή πρόεδρος της Γ.Σ. ανέθεσε στην  γραμματέα Άννα Παπαϊωάννου την ανάγνωση του καταλόγου των κ.κ. εταίρων.

ΧΙΝΤΖΙΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΚΑΛΑΜΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΛΕΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ

Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι οι ευρεθέντες εταίροι αντιπροσώπευαν το 100% του συνόλου των εταίρων.

Κατόπιν αυτού η Γ.Σ., ως νομίμως συνεδριάζουσα εξέλεξε διά βοής και ομοφώνως οριστική Πρόεδρο την Σοφία Χίντζιου και γραμματέα την Άννα Παπαϊωάννου.

Η Πρόεδρος υπενθυμίζει το προαναφερόμενο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης στους εταίρους:

 Άνοιγμα οικονομικών προσφορών για έργα επί της «Οικοτουριστικής διαδρομής Ήλιδας – Ολυμπίας: «Το Μονοπάτι της Εκεχειρίας» (επέκταση της διαδρομής) τα οποία έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα Leader με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0010982853 στην Υποδράση 19.2.4.3 «Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας» του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την Τοπική Στρατηγική Ανάπτυξης για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα», του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ)» του ΠΑΑ 2014-2020 στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ομάδας τοπικής δράσης (ΟΤΔ) της Αναπτυξιακής Ολυμπίας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝΟΛ).

Οι προσκλήσεις για οικονομικές προσφορές αφορούν την κατασκευή και τοποθέτηση κατευθυντήριων και ενημερωτικών πινακίδων σε δημοτικά διαμερίσματα και εργασίες σημειακής βελτίωσης της βατότητας αγροτικών δρόμων στο Δήμο Πύργου στο τμήμα της διαδρομής  μεταξύ Περιστερίου και Χειμαδιού.

Την  πληρεξουσιότητα προς την διαχειρίστρια Σοφία Χίντζιου για τον ορισμό της ως εκπροσώπου για την υπογραφή της σύμβασης και τον Κωνσταντίνο Κοντογιάννη για τη διεκπεραίωση και παρακολούθηση των έργων.

 

Στη συνέχεια η πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Σοφία Χίντζιου με τη βοήθεια της Γενικής Γραμματέως κας Άννας Παπαϊωάννου παρουσία των μελών της ΓΣ άνοιξαν τις οικονομικές προσφορές οι οποίες έχουν κατατεθεί εμπρόθεσμα για τα έργα επί της επέκτασης της διαδρομής της «Οικοτουριστικής διαδρομής Ήλιδας – Ολυμπίας: «Το Μονοπάτι της Εκεχειρίας» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0010982853 στην Υποδράση 19.2.4.3 «Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας» του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την Τοπική Στρατηγική Ανάπτυξης για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα», του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ)» του ΠΑΑ 2014-2020 στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ομάδας τοπικής δράσης (ΟΤΔ) της Αναπτυξιακής Ολυμπίας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝΟΛ).

Οι οικονομικές προσφορές αφορούν στην κατασκευή και τοποθέτηση κατευθυντήριων και ενημερωτικών πινακίδων σε δημοτικά διαμερίσματα και εργασίες σημειακής βελτίωσης της βατότητας αγροτικών δρόμων στο Δήμο Πύργου στο τμήμα της διαδρομής  μεταξύ Περιστερίου και Χειμαδιού και έχουν ως εξής:

 

Οι οικονομικές προσφορές για την κατασκευή και τοποθέτηση κατευθυντήριων και ενημερωτικών πινακίδων σε δημοτικά διαμερίσματα των Δήμου Πύργου και Ήλιδας έχουν κατατεθεί από τις ακόλουθες εταιρείες:

 

Επισυνάπτονται οι 3 οικονομικές προσφορές οι οποίες κατατέθηκαν για την κατασκευή και τοποθέτηση των πινακίδων

1.2.

 

 

 

.3.
Αναλυτικά οι οικονομικές προσφορές για την κατασκευή και τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων έχουν ως εξής:

1.      ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ  Γ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ – Ν.ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. τυπογραφικές εργασίες, μηχανογραφικά έντυπα, ετικετοποιία, με έδρα 73ο χλμ ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ, Αμαλιάδα, με ΑΦΜ 800063234 ΔΟΥ Αμαλιάδας, με προσφορά:

 -          ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2 ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 130Χ90 445 ευρώ έκαστη + ΦΠΑ 24%

-          ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 12 ΜΕΣΑΙΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 120Χ75 400 ευρώ έκαστη + ΦΠΑ 24%

-          ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 220 ΜΙΚΡΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΒΕΛΟΣ 0,40Χ0,30  50 ευρώ έκαστη + ΦΠΑ 24%

Γενικό Σύνολο προσφοράς με ΦΠΑ 20.695,60 ευρώ.

 

2.      ΒΗΤΑ ΔΕΛΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΟΕ, Διαφημιστικές υπηρεσίες, Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Μηνυμάτων και πληροφοριών, Υπηρεσίες διοργάνωσης Εκθέσεων και Συνεδρίων,  Υπηρεσίες Διερμηνίας, Έκδοση βιβλίων φυλλαδίων παντός είδους και παρομοίων ειδών κ.α.  με έδρα Ρήγα Φερραίου 111 Πύργος και ΑΦΜ 998543967, ΔΟΥ Πύργου, με προσφορά

 

-          ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2 ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 130Χ90 450 ευρώ έκαστη + ΦΠΑ 24%

-          ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 12 ΜΕΣΑΙΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 120Χ75 400 ευρώ έκαστη + ΦΠΑ 24%

-          ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 220 ΜΙΚΡΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΒΕΛΟΣ 0,40Χ0,30  50 ευρώ έκαστη + ΦΠΑ 24%

Γενικό Σύνολο προσφοράς με ΦΠΑ 20.708 ευρώ

 

3.      NL ADVERTISING ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΖΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Διαφήμιση, DIGITAL MARKETING- εκτυπώσεις, διαφημιστικά δώρα, με έδρα Νικήτα 8, Πάτρα και ΑΦΜ 105229609, ΔΟΥ Γ΄ Πατρών

  -          ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2 ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 130Χ90 440 ευρώ έκαστη + ΦΠΑ 24%

-          ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 12 ΜΕΣΑΙΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 120Χ75 400 ευρώ έκαστη + ΦΠΑ 24%

-          ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 220 ΜΙΚΡΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΒΕΛΟΣ 0,40Χ0,30  50 ευρώ έκαστη + ΦΠΑ 24%

Γενικό Σύνολο προσφοράς με ΦΠΑ 20.683,00 ευρώ

 

Στη συνέχεια τα μέλη της ΓΣ μετά από διεξοδική συζήτηση επί των οικονομικών προσφορών αποφασίστηκε κατά απόλυτη πλειοψηφία η έγκριση της οικονομική προσφοράς της εταιρείας  NL ADVERTISING της κυρίας Βασιλικής Λαζαρακοπούλου με ΑΦΜ 105229609, με βάση ως κριτήριο της επιλογής την συνολικά χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, όπως αναγραφόταν και στην προκήρυξη.

 

Στη συνέχεια η πρόεδρος της ΓΣ κα Σοφία Χίντζιου με τη βοήθεια της ΓΓ της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κα Άννα Παπαϊωάννου άνοιξαν τις οικονομικές προσφορές που αφορούν στις εργασίες σημειακής βελτίωσης της βατότητας αγροτικών δρόμων επί της Οικοτουριστικής διαδρομής Ήλιδας Ολυμπίας: Το Μονοπάτι της Εκεχειρίας του Ν. Ηλείας επί του τμήματος μεταξύ των Τοπικών Διαμερισμάτων Περιστερίου και Χειμαδιού πριν την είσοδο στο Χειμαδιό.

 

 

Επισυνάπτονται οι 3 οικονομικές προσφορές που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα για τη σημειακή βελτίωση της βατότητας αγροτικών δρόμων.

1

2.


Οι τρεις οικονομικές προσφορές που κατατέθηκαν για τα έργα σημειακής βελτίωσης της βατότητας αγροτικών δρόμων έχουν αναλυτικά ως εξής:

 

1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., με έδρα Δεληγιάννη 52, Πύργος με ΑΦΜ 1052216896 της ΔΟΥ Πύργου η προσφορά έχει ως εξής:

Διάστρωση με αμμοχάλικο 3Α:                                                  4.176,00 ευρώ +ΦΠΑ 24%

Διάστρωση με ελαφρό οπλισμένο σκυρόδεμα: 22.185,00 ευρώ +ΦΠΑ 24%

Γενικό Σύνολο:                  26.361,00 + 6.326,64 (ΦΠΑ 24%) =32.687,64 ευρώ

 

2. ΚΤΙΣΜΑ Ο.Ε. Τεχνική Εταιρεία με έδρα Βέλο Ν. Κορινθίας, Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών και Ανθέων, με ΑΦΜ 999170911 ΔΟΥ Κορίνθου η προσφορά έχει ως εξής:

Διάστρωση με αμμοχάλικο 3Α:                                                 4.611,00 ευρώ +ΦΠΑ 24%

Διάστρωση με ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα:                22.707,00 ευρώ +ΦΠΑ 24%

Γενικό Σύνολο:                  27.318,00 + 6.556,32 (ΦΠΑ 24%) =33.874,32 ευρώ

 

3.ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Δ.Ε. Μελέτες, κατασκευές δημοσίων και ιδιωτικών έργων με έδρα Ελ. Βενιζέλου 19, Αμαλιάδα Ηλείας, με ΑΦΜ 078258207, ΔΟΥ Αμαλιάδας, η προσφορά έχει ως εξής:

 Διάστρωση με αμμοχάλικο 3Α:                                3.480,00 ευρώ +ΦΠΑ 24%

Διάστρωση με ελαφρό οπλισμένο σκυρόδεμα:                 20.227,50 ευρώ +ΦΠΑ 24%

Γενικό Σύνολο:                  23.707,50 + 5.689,80 (ΦΠΑ 24%) = 29.397,30 ευρώ

 

Στη συνέχεια τα μέλη της ΓΣ μετά από διεξοδική συζήτηση επί των οικονομικών προσφορών αποφασίστηκε κατά απόλυτη πλειοψηφία η έγκριση της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας Χρήστος Αποστολόπουλος  με ΑΦΜ 078258207 με βάση ως κριτήριο της επιλογής την συνολικά χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή σε ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ όπως αναγραφόταν και στην προκήρυξη.

Τέλος η ΓΣ ενέκρινε κατά πλειοψηφία την  πληρεξουσιότητα προς την διαχειρίστρια Σοφία Χίντζιου για τον ορισμό της ως εκπροσώπου για την υπογραφή της σύμβασης με την κα Βασιλική Λαζαρακοπούλου της εταιρείας NL Advertising για την κατασκευή των πινακίδων και για την υπογραφή της σύμβασης με  τον κ. Χρήστο Αποστολόπουλο για την σημειακή βελτίωση αγροτικών δρόμων στο τμήμα Περιστερίου – Χειμαδιού του Δήμου Πύργου

Και τον ορισμό του κ. Κωνσταντίνου Κοντογιάννη για τη διεκπεραίωση και παρακολούθηση των έργων. Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και την επικύρωση των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η παρούσα συνεδρίαση.

 

Η Πρόεδρος της Γ.Σ.                                                                                Η Γραμματέας         Οι Εταίροι

Ακριβές αντίγραφο από

το Βιβλίο Πρακτικών Γ.Σ.

Βύρωνα, 29.2.2020

Η Πρόεδρος της Γ.Σ.

 

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου